Consultanță Monitorul Oficial – Partea a III-a

Carte de identitate a autovehiculului PJ

 Pentru publicarea pierderii Cărții de identitate ,  

Cererea de publicare    trebuie să cuprindă;

În partea de sus,

 1. denumirea completa și sediul solicitantului,
 2. pe  ce denumire a fost eliberată (în situația în care persoana juridică  și-a schimbat denumirea, a fost încheiat un contract de vanzare –cumpărare, etc. situație  care trebuie dovedită cu acte)
 3. datată și semnată de reprezentatul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și stampilată.

În partea de jos

 1. cererea trebuie  completată de reprezentantul  RAR, cu seria cărții de identitate a autovehiculului, numărul de identificare a autovehiculului; data eliberării,organul emitent.

Cererea trebuie să poarte viza reprezentanței RAR, în original.

Dacă intervin modificări în datele completate de reprezentantul RAR, ele trebuiesc semnate și ștampilate.

Cererea trebuie depusă  în original spre publicare.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Act de studii

Pentru publicarea pierderii Actului de studii,   este nevoie de :

Copie act  identitate

-Cerere  de publicare    care  trebuie să cuprindă ;

 1. numele, prenumele, inițiala tatălui și adresa completă ale solicitantului;
 2. felul, seria și numărul actului ,
 3. numărul și data la care a fost înregistrat în evidențele unitătii de învătământ emitente;
 4. anul absolvirii;
 5. denumirea,organul emitent la data eliberării actului;
 6. numele pe care a fost eliberat.

Datele se obțin de la instituția care  a eliberat actul. Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată.

Download cerere

Cum public anunțul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus,  contactați   reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

 

Ordonanța judecătorească prin care Biletul la Ordin , Cambia și Cecul se declară nule.

Pentru publicarea  Ordonanței este nevoie de 

Adresa oficială prin care se solicită publicarea. semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al carui nume și prenume trebuie menționat în clar,  și stampilată.

Se anexează:

 1.  copie lizibilă a ordonaței judecătorești care trebuie semnată și stampilată de judecătorie,
 2. textul WORD  al ordonanței (copie în WORD a  ordonanței),
 3.  anexa  cu contorul de cuvinte prin care se certifică numărul de caractere cu spații.

Cum public anunțul?

Completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru

nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

 

Concursuri funcționari publici organizate în baza legii 188/1999

Aceste concursuri  se publica cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data probei scrise a concursului.

Se recomandă la preluare un numar de 33-35 zile calendaristice(necesar trimiterii si prelucarii anuntului).

Se solicită;

1.Adresa oficiala prin care se solicita publicarea, cu indicarea temeiului legal  de publicare, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume  trebuie menționat în clar, și stampilată, cu menționarea datelor de contact ale instituției(cod fiscal, persoana de contact, nr. de telefon/fax) și a datelor la care se dorește publicarea anunțului cu respectarea termenului legal.

*In situatia in care se solicita publicarea unui anunt de amanare a unui concurs, publicarea trebuie efectuată cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru desfășurarea concursului.

*Anunțul prin care se solicită îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul unui anunț, este redactat sub forma unui anunt de rectificare, dar numai dacă privește modificări ale unor condiții de formă, nu și de fond.

2.Anunțul propriu zis care trebuie publicat,șstampilat și semnat de reprezentantul autorizat;

3.Raportul cuprinzand numarul de semne(caractere cu spatii), în vederea calculării taxei de publicare.

Obligatoriu textul concursului trebuie trimis și prin mail în WORD , cu diacritice.

       (4)-Anunțul  publicat  in presa scrisa și in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-III-a , va conține;

-denumirea postului,

– nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul ,

-data , ora și locul de desfășurare acestuia, data  și ora  probei scrise și mențiunea asupra  dateișsi orei interviului. Dacă interviul nu este stabilit pe data și oră, se face mentiunea” interviul se va tine conform legii” –Dupa lege interviul trebuie să aiba loc în 5 zile de la data afisării rezultatului probei scrise. Mentiunea de tipul acesta se  face deobicei atunci cand se estimeaza ca pot fi contestații la proba scrisă.

– data –limita  pâna la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs

– datele de contact ale persoanei care asigura  secretariatul comisiei de concurs.

NOTĂ: In  cazul  concursurilor  pentru  functii  de  conducere  (directori ) în intituțiile de stat , anunțul se  va  depune   la Monitorul Oficial spre publicare  cu  cel putin  60  de  zile  înaintea  datei    stabilite  pentru prima probă de concurs.

            IN CONTINUTUL ANUNTULUI  PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI NU SE TRECE BIBLIOGARFIA

Download cerere

Cum public anuntul?

Completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru

nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Citații

Pentru publicarea Citației este nevoie de

Adresa oficială        prin care se solicită publicarea ,   semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar,  și stampilată;

 1. anunțul de citație care urmează sa fie publicat;
 2. copie dupa încheierea de sedință semnată și stampilată de instanță, în care se prevede obligativitatea publicării în Monitorul Oficial al Romaniei,
 3. respectiv citația comunicată, atunci cand în cuprinsul citației este mentionată obligația de a efectua publicitatea în Monitorul Oficial partea III-a.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Titlu de proprietate

Pentru publicarea  pierderii Titlului de proprietate , este nevoie de:

Copie act identitate

-Cerere de publicare  care       trebuie să cuprindă ;

 1. numele, prenumele și adresa solicitantului;
 2. data eliberării;
 3. comisia care l-a eliberat, numele pe carea a fost eliberat.

Cererea trebuie semnată și datată.

-Copie de pe titlu. ( se obține de la Comisia  Județeană care la eliberat)

În cazul în care anunțul se face de către o altă  persoană decât  titularul a actului, este necesar să se precizeze în cerere în ce calitate ( moștenitor, cumpărator, etc.) se face anunțul și să se anexeze, în copie, documentele care  dovedesc această calitate ( contractul de vânzare cumpărare, certificat de moștenitor, certficat   deces- dacă titularul este decedat, acte de stare civilă din care să rezulte calitatea de moștenitor). Obligatoriu se anexează  copie de pe titlu de proprietate sau adeverintă de la comisia  emitentă,copie BI/CI,.

În situația în care numele și prenumele propietarului/moștenitorului înscris în titlul de proprietate diferă față de cel din actele de identitate sau față de cel înscris în certificatul  de deces, în mod obligatoriu, se atașează adeverința eliberată de   instiuția care a eliberta titlul, sau un alt act oficial emis de o altă autoritate ( ex: declaratie notariala) din care să rezulte că persoana menționată în titlu este  aceeași cu cea din actele de identitate.

Download cerere

Cum public anunțul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Schimbări de nume

 Pentru publicarea Schimbării de nume, este nevoie de :

 –  Cerere de publicare 

 1. trebuie semnată de ofițerul de stare civilă și ștampilată cu ștampila care are imprimată stema României.
 2. Cererea  trebuie completată pe numele titularului al cărui nume se solicită a fi schimbat, iar în cazul în care solicitarea   de schimbare a numelui este pentru copilul minor, cererea se completează pe numele unuia dintre părinți. Obligatoriu cererea trebuie depusă în original.  

-Copie   Carte  de identitate/buletinul solicitantului

-Copie Certificat de naștere a persoanei care îsi schimbă numele.

În situația în care solicitantul are în pașaportul străin un nume,  iar pe teritoriul țării nu figurează cu acel nume, cererea trebuie completaăa cu numele cu care figurează pe teritoriul Romaniei.

Daca nu mai deține  nici un document în care apare acest nume, se  atașează adeverința de la Direcția publică de evidență a persoanelor cu un istoric al numelor purtate.

Cum public anuntul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Permis de vânătoare

  Pentru publicarea pierderii Permisului de vânătoare este nevoie de:

Copie act identitate

 – Cerere de publicare    care  trebuie să cuprindă;

 1. numele,prenumele și adresa completă  a solicitantului;
 2. seria și numărul actului; data eliberării;
 3. denumirea organului emitent la data eliberării actului.

Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată

Asociația care a emis permisul de vânătoare eliberează  adeverința cu datele permisului.

Adeverința se  depune  în original  în vederea publicării. 

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria „ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Permis de armă, autorizație pentru procurarea/detinerea/folosirea armelor și munițiilor

Pentru  publicarea pierderii Permis de armă, autorizație, etc , este nevoie de :

Copie act identitate

-Cerere de publicare    care  trebuie să cuprindă;

 1. numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului;
 2. seria și  numărul actului;
 3. data eliberării ;
 4. denumirea organului emitent la data eliberării actului. Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată.

Se anexează  în original adeverința organului de poliție competent. 

Download cerere

 

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Parafa și carnet de consultant fiscal

 Pentru  publicarea pierderii Parafei este nevoie de :

Copie act identitate

-Cerere de publicare   care  trebuie să cuprindă ;

 1. numele, prenumele și adresa completă ale solicitantului
 2. :numărul  actului :
 3. data  eliberării;
 4. denumirea organului emitent la data eliberării actului;
 5. pe ce  nume a fost eliberat.

Obligatoriu cererea trebuie semnată și datată.

Download cerere

Cum public anunțul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completați datele enumerate mai sus, contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE