Author Archives: prolex

Acte de studii- în caz de dispariție

Pentru publicarea dispariției Actului de studii se solicită:

Adresa oficială   care să cuprindă:

 1. denumirea completă și sediul emitentului;
 2. denumirea actului de studii; anul eliberarii-daca actul a fost eliberat ;
 3. numele , initiala tatalui, prenumele titularului, declarat nul.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru

nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

 

Fișe Cazare Turiști

Pentru cazarea turiștilor  în structuri de cazare ,

conform prevederilor HG 237/2001-pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice, este obligatorie completarea de către aceștia a „Fișei de anunțare a sosirii și plecarii „turiștilor.

HG 237/2001 , Art. 2. – Operatorii economici care deţin sau administrează structuri de primire turistice – hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanţă, bungalouri, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu funcţie de cazare turistică – au obligaţia să respecte şi să aplice integral prevederile prezentei hotărâri.

Anexa la Norme prevede în Art. 2.

(1) Administratorii structurilor de primire turistice sunt obligaţi să asigure înscrierea tuturor turiştilor în evidenţele operative, la sosirea acestora, şi completarea formularului „Fişa de anunţare a sosirii şi plecării”.

(3)  Fişele de anunţare a sosirii şi plecării sunt formulare înseriate şi înlocuiesc cărţile de imobil. Datele pe care le conţine fiecare fişă sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

(4)  Completarea fişelor se face de către fiecare turist în momentul sosirii, pe baza actelor de identitate, care pentru cetăţenii români sunt: buletinul/cartea de identitate şi paşaportul, carnetul de marinar sau licenţa de zbor; pentru cetăţenii străini sunt: paşaportul, carnetul de identitate, legitimaţia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenţa de zbor, iar pentru militarii în termen şi elevii instituţiilor militare de învăţământ sunt: buletinul/cartea de identitate sau, după caz, documentele de identitate militare (carnetul de serviciu sau legitimaţia).

Telefon  comenzi:-0254 719 243 / 0769 270 221 / 0765 239 328

Publicare Anunțuri Partea VI-a-Licitații

Anunțurile pentru organizarea licitațiilor  se întocmesc  în baza Legii 54/2006 și a Legii nr. 350/2005

Pentru anunțurile de licitație organizate în baza Legii 54/2006,  termenul de depunere a anunțului în vederea publicării trebuie să respecte prevederile articolului 21, astfel:

„Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor”

Pentru anunțurile de licitație organizate în baza Legii 350/2005, termenul  de depunere a anunțului în vederea publicării poate fi redus la 15 zile conform  art. 20 al.2.

Anunțurile de organizare a licitațiilor sunt de următoarele tipuri:

Anunțuri de intenție

–Achiziții de produse

–Achiziții de lucrări

–Achiziții de lucrări

Anunțuri de participare la licitație  deschisă

–Achiziții de produse

–Achiziții de lucrări

–Achziții de servicii

Anunțuri de participare la  licitație restrânsă

–Achiziții de  produse

–Achiziții de lucrări

–Achiziții de servicii

Anunțuri de participare la negociere cu publicare prealabilă

–Achiziții de produse

–Achiziții de lucrări

–Achiziții de servicii

Anunțuri de participare la dialog competitiv

–Achiziții de produse

–Achiziții de lucrări

–Achiziții de servicii

Anunțuri  privind concursul de soluții

–Anunț de participare

–Anunț privind rezultatul concursului

Anunțuri de atribuire a contractelor de achiziție publică

–Achiziții de produse

–Achiziții de lucrări

–Achiziții de servicii

Anunțuri în baza Legii 350/2005

–Program anual

–Anunț de participare

–Anunt de atribuire

–Program anual

Concesiuni

–Anunț de participare la licitație

–Achiziții de bunuri

–Anunțuri de participare la negociere directă

—-Achiziții de bunuri

–Anunțuri de partcipare la licitație deschisă

—-Achiziții de lucrări

—-Achiziții de servicii

–Anunțuri de participare la licitație restrânsă

—-Achiziții de lucrări

—-Achiziții de  servicii

–Anunțuri de participare la dialog competitiv

—-Achiziții de lucrări

—-Achiziții de servicii

–Anunturi de participare la negociere

—-Achiziții de lucrări

—-Achiziții de  servicii

–Anunț de atribuire a contractelor de concesiune

—-Achiziții de bunuri

—-Achiziții de lucrări

—-Achiziții de servicii

Alte tipuri de anunțuri prevăzute a se publica

Anunțuri privind delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice

–Licitație deschisă

–Negociere directă

Anunțuri privind delegarea gestiunii serviciilor  de transport public local

–Licitație deschisă

–Negociere  directă

 

 

Anunțuri privind depunerea sitauțiilor finaciare anuale

Pentru publicarea anunțului privind Situatia financiară anuală este nevoie de

 1. Adresă oficială    prin care se solicită publicarea, semnată de reprezentantul legal.
 2. Anunțul propriu-zis, semnat de reprezentantul legal..
 3. Anexa cu Contorul de  cuvinte,  semnat de reprezentantul legal.

NOTA; Atunci când situația financiară este publicată cu întârziere ( ex ;  publictă în anul 2016 pentru anul fiscal 2014) se solicită trecerea  în adresa  oficială  a mențiunii ” publicare pe propria raspundere”

Cum public anuntul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Convocator Adunări Generale

Pentru publicarea Anunțului  de Convocare a Adunării  Genarale  este necesară  respectarea  următoarelor   RECOMANDĂRI

 privind   precizarea TEMEIULUI   LEGAL DE CONVOCARE –    LEGEA 31/1990 privind societățile comerciale- astfel:

1.La întocmirea  convocatoarelor  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este obligatorie  trecerea  temeiului legal în baza căruia se face convocarea.( articolului   111  din legea 31/1990 care poate fi completat cu art.117 in functie de obiectivele adunarii generale)

2.La intocmirea convocatoarelor Adunarii Generale Extraordinare  a Actionarilor este obligatorie  trecerea  temeiului legal în baza căruia se face convocarea.(  articolului   113  din legea 31/1990 care poate fi completat cu art.117 in functie de obiectivele adunarii generale).

3.Daca anuntul este publicat pentru o societate aflata în  faliment,insolventa etc. In preambului convocatorului se trec și datele  lichidatorului și ale sentintei  prin care acesta a fost numit lichidator.

Convocatoarele se semneza de catre Presedinte CA sau Adiministratorul unic functie de situatie. În cazul Administratorului special trebuie trecuta în anunț sentinta prin care acesta a fost numit.   Numele acestora trebuie trecut în clar.

Acte anexate unui convocator:

a)Anexa  cu Contorul de cuvinte semnat de reprezentantul legal.

b)Adresa de înaintare catre MOF în vederea publicarii.Obligatoriu trebuie mentionat CUI-ul societății.

c) Imputernicire pentru persoana care depune actele spre publicare.(Persoana imputernicita poate fi trecută și în adresa de înaintare nemaifiind necesara o

împuternicire separata)

d. Daca actele sunt depuse de catre cel care semnează convocatorul ,Presedinte CA sau  Administrator unic)nu este nevoie de împuternicire. Copie dupa Cartea de Identitate a celui care depune spre publicare documentele.

Nota: daca sunt modificari ale actului constitutiv, articolul care se modifica trebuie nominalizat si trecut integral textul articolului modificat.

Obligatoriu se face mențiune asupra datei  și orei  la care se ține a doua convocare, dacă la prima adunare nu a fost cvorum.

Cum public anuntul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Rapoarte de activitate

Pentru publicarea anunțului privind Raportul de activitate  al Institției este nevoie de

 1. Adresa oficială prin care se solicită publicarea, cu indicarea temeiului legal  de publicare, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume  trebuie menționat în clar, și stampilată, cu menționarea datelor de contact ale instituției(cod fiscal, persoana de contact, nr. de telefon/fax) și a datelor la care se dorește publicarea anunțului cu respectarea termenului legal.
 2. La redactarea raportului  se recomandă repectarea prevederilor din Anexa nr.6  la Normele metodologice aprobate prin   HG nr. 123/2002.

Cum public anuntul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Concursuri organizate în baza HG 286/2011,modificata prin HG 1027/2014

Pentru publicarea concursurilor organizate de Instituțiile publice

este nevoie ca în conținutul anunțului de publicare a concursurilor pentru ocuparea  posturilor vacante si temporar vacante , să  se face  mențiunea de    „post vacant(temporar vacant) corespunzător funcțiilor contractuale”.

(1)  Autoritatea sau instituția publică organizatoare-conform articolului 7 din HG 286/2011, modificată prin HG 1027/2011,- are obligația să publice, cu cel putin 15 zile lucrătoare inainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant,

Respectiv

cu cel putin 10 zile lucrătoare inainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunțul  concursului în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a- III-a,și  într-un cotidian de largă  circulație, precum și la sediul acesteia.

ATENTIE!  – ACESTEA SUNT ZILE LUCRĂTOARE.  ZILELE LIBERE(PASTI, CRACIUN, ZIUA NATIONALA ETC…) NU SE IAU IN CONSIDERARE LA STABILIREA ZILELOR PENTRU PUBLICARE.

NOTA:

Pentru aceasta categorie de concursuri se ia o marja de 5 zile lucrătoare la termenul stabilit de catre lege astfel  se are în vedere faptul că;

 1. Ziua depunerii la MOF în vederea publicarii nu se ia în calcul.
 2. Ziua apariției în MOF a anunțului nu se ia în calcul.
 3. Ziua  desfășurării probei scrise (de la aceasta curge termenul de publicare a concursului) de concurs nu se ia în calcul
 4. Nu apar anunțuri în ziua următoare celei în care s-a depus anunțul spre publicare.
 5. Actele care trebuie intocmite si transmise sunt:
  1. Textul anuntului si  anexa cu contorul de cuvinte cu semnaturile si stampila  reprezentantului legal al  instututiei care organizeaza concursul.
  2. Adresa de innaintare catre MOF prin care se solicita publicarea anuntului.
  3. Obligatoriu antetul insitutiei care publica trebuie sa cuprinda  CUI-ul.

  4.Textul Word al concursului

    Ce cuprinde textul anunțului?

     Anunțul  publicat   în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-III-a , va conține;

  -denumirea postului,

  – nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza concursul ,

  -data , ora si locul de desfasurare acestuia, data  si ora  probei scrise si mentiunea asupra  datei si orei interviului. Daca interviul nu este stabilit pe data si ora, se face mentiunea” interviul se va tine conform legii” –Dupa lege interviul trebuie sa aiba loc in 5 zile de la data afisarii rezultatului probei scrise. Mentiunea de tipul acesta se  face deobicei atunci cand se estimeaza ca pot fi contestatii la proba scrisa.

  – data –limita  pâna la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs

  – datele de contact ale persoanei care asigura  secretariatul comisiei de concurs.

  NOTA –în textul de anunțare a concursului se va folosi expresia „ post vacant(temporar vacant) corespunzator functiilor contractuale”

              IN CONȚINUTUL ANUNȚULUI  PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI NU SE TRECE BIBLIOGARFIA

  Cum public anuntul?

  Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Certificat de membru al Ordinului O.A.M.G.M.A.M.R

Pentru publicarea pierderii Certificatului , este nevoie de:

Copie  Act  de identitate

-Cerere de publicare   care trebuie sa cuprindă;

 1. numele, prenumele si adresa completa ale solicitantului;
 2. numarul actului; data eliberarii;
 3. denumirea organului emitent la data eliberarii actului;
 4. pe ce nume a fost eliberat.

Obligatoriu cererea trebuie semnata si datata.

Download Cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele  enumerate mai sus, contactați reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „

Sentințe/hotărâri judecătorești a căror publicare este obligatorie potrivit dispozițiilor legale în vigoare

Pentru publicare sunt necesare următoarele acte:

 1. Adresa oficială prin care se solicită publicarea, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar,  și stampilată;
 2. Copie lizibilă a sentinței/hotărârii judecătorești semnată și stampilată de instanță.
 3. Copie Word  a sentinței.
 4. Anexă cu Contorul de cuvinte cu  precizarea numărului de caractere cu spații al sentinței. semnată și ștampilată.

Cum public anunțul?

Contactați  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE

Act de naționalitate al navei-persoane juridice

 Pentru  publicarea pierdereii  Actului  de Naţionalitate  al Navei,

 Cererea de publicare trebuie să cuprindă:

 1. denumirea completă și sediul solicitantului(proprietar sau utilizator),
 2. numărul de  înregistrare la Registrul Comerțului și codul de identificare fiscală;
 3. felul actului ;
 4. numărul și data actului;
 5. denumirea organului emitent la data eliberării actului.

Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice, al cărui nume și prenume trebuie menționat în clar, și ștampilată.

Download cerere

Cum public anuntul?

Descărcați cererea de publicare din prezentul articol, completati datele enumerate mai sus, contactati  reprezentanții  noștrii  aflați la unul din  punctele de lucru  nominalizate în acest site la  categoria ” ANUNȚURI MONITORUL OFICIAL-ADRESE „